Voorwaarden financieel beheer

Een huis met de Leegstandwet tijdelijk via

Overbruggingsverhuur.nl (ver)huren

Alles geregeld vanaf €195,-  Lees verder »

 

Start altijd met een gratis indicatiehuurprijs!   Lees verder »

Home    ›    Uitleg stap 5  Financieel beheer    ›     Voorwaarden financieel beheer    ›

Voorwaarden

Financieel beheer




Wij hebben voor onze service financieel beheer voorwaarden opgesteld zodat het voor u duidelijk is wat u van ons mag verwachten. De service financieel beheer wordt door Overbruggingsverhuur.nl uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:


Beheerder voert met ingang van de huurovereenkomst, of indien de huurovereenkomst reeds is ingegaan per eerstkomende betaling van de huur, voor de verhuurder het financieel beheer (hierna te noemen: “het beheer”) voor de te verhuren woning.

Indien huurder(s) niet aan de inkomensnorm voldoet, zullen aanvullende zekerheden door Overbruggingsverhuur.nl worden gevraagd in de vorm van een hogere borg en/of garantstelling middels borgtocht.

Indien verhuurder kiest voor minder dan de door Overbruggingsverhuur.nl geadviseerde zekerheden behoudt Overbruggingsverhuur.nl het recht voor om het beheer niet uit te voeren. Dit geldt ook wanneer de verhuurder tijdens de uitvoering van het beheer de huurovereenkomst niet wenst op te zeggen wanneer de huurder nalatig blijft (regelmatig te late huurbetaling).

Indien om redenen tussentijds de service financieel beheer door Overbruggingsverhuur.nl niet langer voor de verhuurder kan worden uitgevoerd, is verhuurder de kosten voor de werkzaamheden voor het onderdeel proces en beheer verschuldigd. Deze zullen door verhuurder worden afgekocht voor 12 keer het op dat moment geldende maandbedrag voor het verhuurproces en financieel beheer inclusief BTW per verhuurde woning.

Verhuurder draagt zorg voor de verzending aan Overbruggingsverhuur.nl van de door beide partijen getekende huurovereenkomst uiterlijk binnen 5 dagen na ondertekening.

Beheerder zal de huur innen, welke huurder uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd is, op de Derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur.

Beheerder zal de huurbetalingen bewaken en eventueel optredende achterstanden in de huurbetalingen signaleren en zo nodig in overleg met de verhuurder rechtsmaatregelen laten nemen tegen huurder(s). Alle hierbij optredende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de verhuurder.

De vergoeding voor het beheer zal maandelijks worden ingehouden op de door beheerder van de huurder ontvangen huur.

Beheerder zal het saldo van de huur minus de vergoeding de 10e van de maand overmaken op het bankrekeningnummer van verhuurder. Indien de 10e van de maand in het weekend valt, zal de betaling op de voorafgaande vrijdag worden overgemaakt.

De vergoeding voor het verhuurproces en financieel beheer kan door Overbruggingsverhuur.nl voor lopende huurovereenkomsten niet tussentijds worden verhoogd, dit met uitzondering van de per 1 juli jaarlijkse verhoging van de kosten voor het verhuurproces en financieel beheer met €1,- (inclusief BTW).

De door beheerder ontvangen borg van huurder(s) zal door beheerder worden gestald op de Derdengelden rekening van Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur. Er zal geen rente worden vergoed over de borg die op de rekening van Stichting Derdengelden Overbruggingsverhuur staat.

Huurder en verhuurder zullen gezamenlijk een oplossing zoeken wanneer er bij de beëindiging van de huurovereenkomst discussies ontstaan omtrent al dan niet correcte oplevering van de woning, achterstallige (huur)betalingen van huurder, ontstane schade door huurder. De beheerder maakt de borg altijd over naar verhuurder. Verantwoordelijk voor de uitbetaling van de borg aan de huurder is uiteindelijk de verhuurder.

Het beheer wordt aangegaan voor de duur dat de woning via Overbruggingsverhuur.nl wordt verhuurd.

Het beheer eindigt op de datum dat verhuurder of huurder de huurovereenkomst heeft beëindigd (datum van sleuteloverdracht).

Diensten die in verhouding tot de gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning vergen, dan wel voortvloeien uit wijzingen in het huurbeleid van de overheid kunnen door beheerder naar redelijkheid afzonderlijk in rekening worden gebracht. Dit kan alleen als hiervoor vooraf aan verhuurder een kostenopgave is verstrekt en verhuurder daarmee akkoord is gegaan.


Over dit onderwerp

Veel gestelde vragen




» Waarom maakt Overbruggingsverhuur.nl de huur de 10e over aan de verhuurder?

De huur wordt, nadat de huurder heeft betaald, altijd de 10e aan de verhuurder overgemaakt. De huurder dient voor de 1e van de maand de huur aan Overbruggingsverhuur.nl te hebben betaald. Indien de huurder nalatig is met de betaling, dan zal Overbruggingsverhuur.nl middels herinneringen en aanmaningen de huurder erop wijzen dat de betaling nog niet heeft plaatsgevonden en dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de voortzetting van de huurovereenkomst. In de meeste gevallen zal de huurder binnen deze periode van 10 dagen alsnog overgaan tot betaling. Daarnaast wordt de huur altijd vooraf betaald en de hypotheek altijd achteraf (circa de 20e) afgeschreven.